حضور در صفحه اول گوگل - ثبت سفارش بدون پرداخت وجه می باشد

این بسته به ازای حضور دو کلمه در صفحات برتر است

بسته نقره ای

حضور در صفحه اول گوگل در دو کلمه
این قیمت براساس کلمات متوسط است

سئو و بهینه سازی بسته طلایی

حضور در صفحه اول گوگل در دو کلمه
این قیمت براساس کلمات سخت است